Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
신한 110-173-326808
하나 914-910001-60004
예금주:황순영(제이제이컴퍼니)

 070-4251-6090

 010-3377-3979


전화상담 am10시~pm4시
공휴일은 휴무입니다.

E-mail 문의
 
 

 
브랜드몰 > *C&A Scientific > 전체조회
총 28건 정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사] 
 
 
 
 
SMD-04 쌍안실체현미경(20X)(보급형)
114,500원 
 
 
 
MA83-SET 현미경스테이지
85,000원 
 
 
 
TY-MINI 미니루페현미경
10,800원 
 
 
 
PS-01 프레파라트(초급)
17,200원 
 
 
 
MA81-35 현미경스테이지
34,500원 
 
 
 
MA81-32 현미경스테이지
34,500원 
 
 
 
97-0055 슬라이드박스(50WH)
3,900원 
 
 
 
MAS-MR40 표본광물암석40종(BOX)
44,500원 
 
 
 
MFL-05 표준형생물현미경(LED)
164,500원 
 
 
 
MFL-TK2 듀오생물현미경
134,500원 
 
 
 
SL9101-22 슬라이드글라스 2종세트(커버)
5,800원 
 
 
 
SL9101-55 슬라이드글라스 3종세트(박스)
9,100원 
 
 
 
PS48 프레파라트(48종)
52,500원 
 
 
 
MFL-06 듀오생물현미경(STD)
127,500원 
 
 
 
SS-KIT09 생물실험세트9종
31,600원 
 
 
 
MFL-007 듀오생물현미경(SPY)
144,900원 
 
 
 
MFL-02 표준형생물현미경(TST)
164,500원 
 
 
 
MFL-85 디지털생물현미경
237,000원 
 
 
 
MA88-30 디지털접안카메라30M
87,500원 
 
 
 
PS03 프레파라트(상급)
42,200원 
 
 
 
PS-02 프레파라트(중급)
34,000원 
 
 
 
MSB-02 쌍안듀오생물현미경
380,000원 
 
 
 
MRJ-01 연구용생물현미경
427,000원 
 
 
 
PS16 프레파라트(생물)
32,000원 
 
 
 
SMP-24L 쌍안실체현미경(LED)
(일시품절)
359,000원 
 
 
 
MSK-01 고급형생물현미경(TST)
(일시품절)
199,500원 
 
 
 
MSK-01L 고급형생물현미경(LED)
(일시품절)
199,500원 
 
 
 
SMJ-04 쌍안실체현미경(40X)
(일시품절)
277,000원 
 
 
 
 
 


상호명 : 제이제이컴퍼니 사업자등록번호 : 119-03-57259 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 제 2015-경기김포-0926 호
대표 : 황순영 사업장소재지 : 경기 남양주시 진접읍 해밀예당1로 236번지
전화 : 070-4251-6090,010-3377-3979 개인정보담당자 : 황순영
Copyright ⓒ 엔젤6091 All Rights Reserved.